top of page

Algemene voorwaarden

 

1. DIENSTVERLENING

a. Chantal Arends Coaching levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat Chantal Arends Coaching handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht danwel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van Chantal Arends Coaching. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van Chantal Arends Coaching voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan Chantal Arends Coaching, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. Chantal Arends Coaching behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Chantal Arends Coaching beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. Chantal Arends Coaching helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. Chantal Arends Coaching verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door Chantal Arends Coaching doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Chantal Arends Coaching. Chantal Arends Coaching gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h. Annulering en restitutie Kindercoaching

ad1.Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met Chantal Arends Coaching zijn bindend indien die door Chantal Arends Coaching en de coachee wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 - 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd.
In geval dat Chantal Arends Coaching moet reizen voor haar afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als Chantal Arends Coaching reeds op locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

ad2. Stoppen traject. Ingeval sessies voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen is de opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie de eindevaluatie en afrondingssessie is.  In geval sessies voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen en deze tussentijds worden gestopt dan wordt indien gewenst het bedrag voor de resterende aantal gesprekken teruggestort minus 1 sessie( 1,5 uur )administratie kosten.

ad3.Annulering/verzetten Kindercoachsessies:
- Bij annulering tot 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van de sessie: geen kosten.
- Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de sessie 50 % van de sessiekosten.
- Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de sessie: 
100 % van de sessiekosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld.
50 % van de sessiekosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

i. Annulering en restitutie bij Rots en Water trainingstraject:

ad1. De Rots en Water trainingen vinden doorgang bij een minimale groepsgrootte van 4 kinderen. Bij onvoldoende deelname is Chantal Arends Coaching gerechtigd de eerder vastgestelde lesdata te verplaatsen tot het moment dat er aan de minimale groepsgrootte wordt voldaan. Wanneer het traject al is gestart met intakegesprekken blijft de aanmelding van kracht en wordt deze meegenomen in de nieuwe lesdata. Bij verhindering op de nieuwe lesdata vindt in dit geval een restitutie plaats van 85% van de trainingskosten. 

ad2. Stoppen traject. De Rots en Water training is een totaalpakket van intake tot en met eindevaluatie. Chantal Arends Coaching gaat er van uit dat dit totale pakket wordt afgenomen. Mocht de deelname tussentijds worden afgebroken of in geval van verhindering van deelname aan een les, vindt er in principe geen restitutie van de trainingskosten plaats. Van deze voorwaarden kan in overleg worden afgeweken. Chantal Arends Coaching zal deze individuele situatie beoordelen. 

ad3. Annulering.

- Bij annulering tot 1 maand voor de geplande aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten.

- Bij annulering tot 1 week voor de geplande aanvangsdatum van de training / cursus: restitutie van 75 % van de trainingskosten.

- Bij annulering binnen 1 week voor de aanvangsdatum van de training / cursus: restitutie van 50 % van de trainingskosten. 

2. VERTROUWELIJKHEID
a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door Chantal Arends Coaching gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van Chantal Arends Coaching en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen Chantal Arends Coaching en de cliënt. Na de coaching worden de dossiers vernietigd.

c. De ervaringen die Chantal Arends Coaching opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door Chantal Arends Coaching is behandeld. Klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft Chantal Arends Coaching geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door Chantal Arends Coaching geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan Chantal Arends Coaching te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

a. Mocht Chantal Arends Coaching op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van Chantal Arends Coaching tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Mocht Chantal Arends Coaching onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Chantal Arends Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan Chantal Arends Coaching niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van Chantal Arends Coaching zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

b. Op alle leveringen van Chantal Arends Coaching is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page